Informatie over de ganzenteldag - Gemeente Lansingerland (2023)

Op zaterdag 8 juli a.s. vindt de eerste ganzenteldag in Lansingerland plaats. Inwoners van onze gemeente, maar ook geïnteresseerden die buiten Lansingerland wonen, kunnen hieraan meehelpen.

Door het aantal ganzen te tellen wil de gemeente inzicht krijgen in waar de meeste ganzen voorkomen en welke soorten er in onze gemeente leven. Aan de hand van deze gegevens bepalen we of er nu, of mogelijk in de toekomst, risico’s te verwachten zijn. Er wordt naar aanleiding van deze telling een ganzenbeheerplan opgesteld.

Aanmelden voor de ganzenteldag en voor de informatiebijeenkomsten kan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met zondag 18 juni 2023. Aanmeldingen na deze datum en tijd worden niet meer in behandeling genomen.

We zien het aantal meldingen over overlast door ganzen elk jaar toenemen. Om maatregelen te mogen nemen, is het belangrijk te weten welke ganzen we hebben, waar ze zitten en om welke aantallen het gaat. Op basis van de telgegevens gaan we met verschillende partijen rond de tafel over de te nemen maatregelen.

Aanmelden voor de ganzenteldag en voor de informatiebijeenkomsten kan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met maandag 25 juni 2023. Aanmeldingen na deze datum en tijd worden niet meer in behandeling genomen.

We starten overal om 9.30 uur. De ganzen zitten dan allemaal na hun ochtendvoerronde weer op hun plek en zijn daarom makkelijker te tellen.

We hopen op veel aanmeldingen van tellers waardoor we het te tellen gebied zo klein mogelijk kunnen houden. We proberen een gebied aan te wijzen die in maximaal 2 uur te tellen is. Grotere gebieden/wijken zullen hooguit in 3 uur te tellen zijn.

Nee, we tellen alle ganzen op één dag, namelijk zaterdag 8 juli. Dit voorkomt dat we ganzen dubbel tellen of niet tellen wanneer zij bijvoorbeeld naar een andere plek zijn vertrokken.

Nee, iedereen start vanaf 9.30 uur vanaf zijn/haar eigen woning en/of gekozen locatie met tellen.

(Video) Lansingerland 't schip in met nieuw gemeentehuis

We ontvangen de tellijsten graag samen met de kaart in de retourenvelop terug. We bieden 3 mogelijkheden om uw envelop weer in te leveren:

 1. Bij de bibliotheek in uw eigen kern. Zie hieronder de adressen en openingstijden.
 2. Op het gemeentehuis bij de servicebalie (vanaf maandag 10 juli).
 3. Per post retour sturen in de retourenvelop.

Adressen en openingstijden Bibliotheken:

 • Bibliotheek Oostland aan de Nieuwstraat 25 in Berkel en Rodenrijs
  Deze bibliotheek is zaterdag tot 17.00 uur geopend. Ook is er een boekenbus aanwezig waar de enveloppen in gedaan kunnen worden (kan ook zondag). Maandag is deze bibliotheek van 10.00 tot 20.00 uur geopend.
 • Bibliotheek Oostland ’t Web aan de Nachtegaallaan 4 in Bleiswijk
  Deze bibliotheek is zaterdag tot 13.00 uur geopend. Ook is er een boekenbus aanwezig waar de enveloppen in gedaan kunnen worden (kan ook zondag). Maandag is deze bibliotheek van 10.00 tot 13.00 uur geopend.
 • Jeugdpunt Driesprong aan de Stampioendreef 5 in Bergschenhoek
  Dit inleverpunt is zaterdag tot 12.00 uur geopend. Er is geen boekenbus aanwezig. Vanaf maandag kan er ook bij het Servicepunt Bergschenhoek Ontmoet! worden ingeleverd (Wilhelminastraat 1A in Bergschenhoek) van 9.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur.

Het hangt ervan af aan wie u het vraagt. Daar waar de één het leuk vindt om tien ganzen in de straat te hebben, vindt de ander twee ganzen al teveel. Vooral grotere groepen zorgen soms voor overlast: poep in de straten, herrie van gakkende ganzen, agressieve ganzen (vooral tijdens broedseizoen) en verkeer dat last heeft van de ganzen op de weg.

De afgelopen jaren ontvangt de gemeente steeds meer meldingen van inwoners die overlast ervaren van grote groepen ganzen. Of deze ganzen ook een risico opleveren moet nog blijken uit de telgegevens.

We gaan op basis van de telgegevens kijken op welke locaties er veel ganzen zitten en zullen samen met betrokken partijen bekijken of maatregelen nodig zijn en zo ja, welke.

Deze betrokken partijen zijn de FaunaBeheerEenheid (FBE) Zuid-Holland, de Wildbeheer Eenheden (WBE) Delfland en Schieland, ganzenwerkgroepen en lokale vogelwachten als Rotta.

(Video) Gemeente Waddinxveen - Wervingsfilmpje

Wanneer uit de telling blijkt dat er geen problemen zijn (op het moment óf te op korte termijn te verwachten) dan zullen er geen maatregelen worden genomen. Mogelijk wordt in 2024 weer dezelfde telling gehouden.

Een gemeente heeft geen wettelijke taak om overlast van dieren in het wild aan te pakken. De gemeente grijpt alleen in als er risico’s zijn voor de volksgezondheid, het milieu, als er economische en financiële gevolgen zijn voor de gemeente en/of er een gevaar is voor de verkeersveiligheid, inclusief vliegverkeer.

Alleen op basis van de telgegevens kan worden bepaald op er sprake is van één van bovenstaande risico’s. En als dat het geval is, of er maatregelen nodig zijn.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Nu niets doen maar wel jaarlijks in de gaten houden;
 • Verjaagmethoden toepassen: het verjagen van ganzen kan via een laser, vlaggen, een nep-roofvogel, hekken, etc.
 • Eieren bewerken. Hiermee wordt voorkomen dat groepen ganzen steeds groter worden.
 • Het gebied onaantrekkelijk maken voor ganzen door bijvoorbeeld schuilplekken te verwijderen.
 • Bovenstaande maatregelen helpen niet om (zeer) grote groepen ganzen aan te pakken. Een laatste redmiddel is dan deze ganzen te vangen en euthanaseren (doden). We verwachten echter dat dit niet nodig zal zijn en dat we het groter worden van de groepen kunnen voorkomen voordat zij gevaren gaan opleveren. We kunnen het echter nooit uitsluiten dat dit moet gebeuren als de volksgezondheid in gevaar is.

De gemeente zal jagers nooit toestemming geven om binnen de bebouwde kom te mogen jagen. Dat is ook bij wet verboden.

Alle maatregelen gaan in overleg en in samenwerking met de FBE Zuid-Holland.

Nee. We willen de ganzen zoveel mogelijk met rust laten. Begin juli zijn de meeste ganzen nog in de rui en zullen ze op een vaste plek zitten. Als er teveel mensen zijn die te dichtbij staan of teveel herrie maken, dan schrikken de ganzen. Hierdoor raken ze in de stress, wat niet fijn is voor de dieren. Tellen wordt hierdoor ook lastiger.

Het is daarom niet toegestaan om met kleine kinderen, honden of teveel mensen te tellen. Twee personen die tellen werkt het prettigst. Voor mens en dier.

Nee, alle ganzen zijn beschermd onder de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming. Voor grauwe ganzen gelden weer andere regels dan voor Canadese- of Nijlganzen.

(Video) Webinar: de echte impact van autodelen

Voor alle maatregelen is een ontheffing nodig. Deze is door de provincie Zuid-Holland aan de FaunaBeheerEenheid (FBE) Zuid-Holland gegeven. Daarom is deze partij ook betrokken bij acties die wij als Lansingerland willen of moeten uitvoeren. Zelfs voor verjagen van vogels is een ontheffing nodig.

Ja, dat is geen probleem. U ontvangt vooraf informatie over de soorten ganzen die in Lansingerland voorkomen. U krijgt ook een lijst mee met foto’s en de soortnamen zodat herkenning tijdens het tellen makkelijker is.

Nee, ook als u buiten Lansingerland woont kunt u zich aanmelden. U krijgt dan een wijk/gebied waar mogelijk nog geen tellers voor aanwezig zijn.

We hebben zo’n 50 tellers nodig die in setjes van 2 alle wijken gaan tellen. Wanneer we dit aantal tellers niet halen, dan zullen we ervoor kiezen om de aanwezige tellers een groter telgebied te geven of bepaalde wijken niet te tellen waarvan we weten dat daar niet veel ganzen zijn.

Krijgen we (veel) meer dan 50 tellers dan kiezen we ervoor om de telgebieden te verkleinen of een aantal tellers, in overleg, op de reservelijst te plaatsen.

Ja, bij uw aanmelding kunt u direct doorgeven als u al een telpartner heeft. We zullen u dan samen indelen.

U kunt de telling wandelend doen, maar misschien is een fiets of auto voor de grotere wijken makkelijker. Een verrekijker kan makkelijk zijn maar is zeker niet noodzakelijk. Aangezien de dieren in straten en rondom sloten zitten. Verder krijgt u alle informatie en benodigdheden van ons.

(Video) Gemeente Barendrecht fictief in crisis

Tijdens de twee informatiebijeenkomsten vertellen we wat meer over de achtergrond van deze teldag, de ganzen en hoe een teling in zijn werk gaat. Ook geven we de deelnemers hun wijkindeling, een ganzen herkenningsdocument, de tellijsten en een retourenvelop om de tellijsten terug te sturen.

U kunt ook direct kennismaken met ons team dat zaterdag 8 juli ook bereikbaar is. Vanzelfsprekend kunt u al uw vragen stellen.

Het is voldoende om bij één van de informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn.

Ja, als u niet aanwezig kunt zijn dan sturen we alle informatie tijdig op naar uw huisadres. Deze geeft u door bij uw aanmelding. Mochten er voor 8 juli nog vragen zijn, dan kunt u ons altijd nog bellen of mailen.

Wij hopen natuurlijk dat iedereen die zich heeft aangemeld ook aanwezig is op de teldag. In de indeling wordt daar ook rekening mee gehouden. Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn? Dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Wij kunnen dan nog op zoek naar andere tellers. Doorgeven kan via dieren@lansingerland.nl of via 010 800 40 00. U kunt dan vragen naar Willeke van den Heuvel of Saskia van der Spelt.

Bent u op de teldag, zaterdag 8 juli, zelf opeens verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door via nummer het 06-nummer dat u bij het informatiepakket heeft ontvangen.

U kunt uw vragen stellen tijdens onze informatiebijeenkomsten.

Ook kunt u een mail sturen naar dieren@lansingerland.nl of ons bellen via het algemene nummer 010 800 40 00. U kunt dan vragen naar Willeke van den Heuvel, coördinator van de ganzenteldag.

(Video) Fiche voor het duurzaam aankopen van eet en drinkgerei

Videos

1. Voorbeschouwing raadsvergadering 9 juni 2021
(Gemeenteraad Hilversum)
2. ocmw raad & gemeenteraad 13 oktober 2020
(Gemeente Bornem)
3. Delicious World – All of Season 9: Story (Subtitles)
(TiggerTips)
4. Delicious World – All of Season 8: Story (Subtitles)
(TiggerTips)
5. De ziel ontsluiten - Kunnen New Age-profeten onze verborgen aard onthullen?
(Unlocking the Soul - Cimplify Films)
6. J. Krishnamurti - New York 1971 - 3e openbare toespraak - Relaties
(J. Krishnamurti - Official Channel)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 09/07/2023

Views: 6092

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.